Historia

Historia Muzeum Politechniki Warszawskiej


Idea muzeum technicznej uczelni w Warszawie powstała w okresie funkcjonowania Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. W Tygodniku Ilustrowanym nr 1 z dnia 4 stycznia 1902 roku zawarta jest informacja o istnieniu takiego muzeum. W okresie PRL powrócono do tej koncepcji. W 1978 roku z inicjatywy Rektora Politechniki Warszawskiej powstało Muzeum Politechniki Warszawskiej. Jednostka ta miała za zadanie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dotycz±cych historii i tradycji PW. W latach 1981-1984 Muzeum zrealizowało 7 wystaw oraz opublikowało kilka artykułów.


Do 2001 roku Muzeum było działem Biblioteki Głównej PW. W roku Jubileuszu 175-lecia Tradycji Uczelni, z inicjatywy ówczesnego Rektora PW, podjęto decyzję o wyodrębnieniu Muzeum PW. Uchwał± Senatu z dnia 16 maja 2001 roku utworzono Muzeum PW jako pozawydziałow± jednostkę podległ± pod względem organizacyjnym bezpo¶rednio Prorektorowi ds. Ogólnych i okre¶lono jej zadania. Powołana została Rada Muzeum PW jako organ doradczy, a opiekę merytoryczn± nad Muzeum PW sprawowała Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji PW. Na przełomie 2001 i 2002 roku Muzeum otrzymało nowe pomieszczenia w przybudówce Gmachu Aerodynamiki o ł±cznej powierzchni 450 m2 . W listopadzie 2015 r. z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW została otwarta sala ekspozycyjna, w której prezentowana jest wystawa stała "Dzieje Politechniki Warszawskiej". W lutym 2020 r. Muzeum PW zmieniło swoj± lokalizację. Obecnie mie¶ci się przy ul. Nowowiejskiej 22, gdzie znajduj± się pomieszczenia biurowe oraz sala wystaw czasowych.


Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, Muzeum PW jest ogólnouczelnian± jednostk± organizacyjn± prowadz±c± działalno¶ć naukow±, dydaktyczn± i usługow± w zakresie gromadzenia i upowszechniania zbiorów muzealnych, dotycz±cych techniki i nauki oraz edukacji, głównie zwi±zanych z Politechnik± Warszawsk±. Muzeum podlega Rektorowi, a nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. Nauki.

Muzeum PW upowszechnia wiedzę o historii PW, a także o historii techniki i nauki, w szczególno¶ci w¶ród studentów i pracowników Uczelni. Muzeum współpracuje z Senack± Komisj± ds. Historii i Tradycji. Organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Muzeum.


Działalno¶ci muzealna zgodnie z regulaminem obejmuje aktywno¶ć: wystawiennicz± (wystawy stałe i czasowe; od 2002 r. do 2020 r. zorganizowano 60 wystaw), wydawnicz± (publikacje i katalogi), naukow± (pozyskiwanie i katalogowanie zbiorów, organizowanie konferencji, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych), edukacyjn± (oprowadzanie wycieczek, wykłady w Klubie Seniora PW) oraz konserwację i archiwizowanie zbiorów. W celu realizacji wystaw, udzielania informacji osobom zainteresowanym oraz pisania publikacji Muzeum PW współpracuje z osobami prywatnymi, jak również instytucjami, m.in.: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Pragi, Muzeum UW, Muzeum SGGW, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowym Muzeum Techniki, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na zbiory Muzeum składa się ponad 6 000 obiektów, w tym: dokumenty, ksi±żki, fotografie, medale, pocztówki i urz±dzenia trójwymiarowe. Najstarsze w kolekcji s± dokumenty dotycz±ce Stanisława Staszica.


Od 2014 r. Muzeum Politechniki Warszawskiej należy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.


Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej