Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej

NAJSTARSZA      ¦REDNIA      SZKOŁA      BUDOWLANA

W POLSCE I JEJ ZWIˇZKI Z POLITECHNIKˇ WARSZAWSKˇ

 

Intencj± ekspozycji jest przedstawienie dziejów istniej±cej od 1918 roku Królewsko-Polskiej ¦redniej Szkoły Budowlanej, jej dorobku oraz grona nauczycielskiego. Wystawa prezentuje także sylwetki Profesorów Szkoły będ±cych również wykładowcami Politechniki Warszawskiej. Przedstawia materiały ukazuj±ce losy profesorów, ich pracę zawodow± oraz dorobek naukowy. Wspomniani profesorowie, jak też asystenci, byli wykładowcami m.in. funkcjonuj±cej w okresie II Wojny ¦wiatowej (od wiosny 1941r.) w gmachu Architektury przy ul. Koszykowej -¦redniej Szkoły Budownictwa L±dowego i Wodnego. Dyrektorem tej szkoły był prof. Edward Warchałowski, póĽniejszy rektor PW. Pod przykrywk± tej szkoły prowadzono normalne, choć nielegalne, wyższe nauczanie akademickie. Wspomnienia profesorów i studentów ukazuj± postawy stanowi±ce wzór dla dzisiejszych pokoleń.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodz± ze zbiorów archiwum rodzinnego prof. Zdzisława M±czeńskiego, Biblioteki Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie - Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława M±czeńskiego, Kurii Diecezjalnej w Łomży oraz Muzeum PW. S± to m.in. pami±tki po prof. Zdzisławie M±czeńskim: rysunki, projekty, akwarele, fotografie, ryciny, kalki, dyplomy, ¶wiadectwa oraz makiety, dokumenty profesorów i uczniów Szkoły Budowlanej.

 

Wystawa była eksponowana do 8 grudnia 2011 r.

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej