Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa NAUKA-KULTURA-POLITYKA W OKRESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁO¦CI PRZEZ POLSKĘ

„Pamiętne dnie!...Niby owa wiosna mickiewiczowska, w nadzieje brzemienna, zbliżała się ku nam jesień, nios±c w zanadrzu zagadkowe, jak w mgle jesiennej niewyraĽnie zarysowane, ale, b±dĽ co b±dĽ, nowe życie(…) Przez długie lata będ± dziejopisowie kre¶lić  historię tych chwil i dni”. Sierpień 1915 r.
 
Z "Kalendarzyka polityczno-historycznego Miasta Stołecznego Warszawy na 1916 r."
 
I Wojna ¦wiatowa dała Polakom realn± szansę na wolno¶ć, ożywiła nadzieję na zjednoczenie kraju i odbudowę państwa. Zniszczenia wojenne nie oszczędziły przemysłu, komunikacji, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki. Niemcy, którzy w trakcie działań wojennych w 1915 r. zajęli Warszawę, zezwolili na ponowne otwarcie dwóch najważniejszych uczelni warszawskich: Politechniki i Uniwersytetu. Przed polsk± nauk± otwierały się nowe perspektywy.  Wkraczaj±ca w niepodległo¶ć Polska miała 5 uniwersytetów /Warszawa, Kraków, Poznań, Lwów, Wilno/, 2 Politechniki /Warszawska i Lwowska/ oraz Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie,  Akademię Górnicz± w Krakowie, Instytut Agronomiczny i kilka uczelni prywatnych.
 
Rok 1915, pomimo tocz±cej się wojny, cechował się na ziemiach polskich duż± aktywno¶ci± na płaszczyĽnie kultury. Przykładem może być kinematografia.  U schyłku wojny stało się jasne, że kino może być nowym impulsem dla kultury, poetów, pisarzy, malarzy. Wy¶wietlono nowe filmy /Karpaccy górale, Szpieg, Wyklęta córka, Zaczarowane koło, Żona/. Stefan Żeromski wygłosił odczyt „Literatura a życie polskie” za¶ Włodzimierz Perzyński napisał ksi±żkę pt.  ”Idylle wojenne i pokojowe troski”.
Stan trwaj±cej wojny rodził liczne utrudnienia codziennego funkcjonowania ludno¶ci. Rekwizycje i głód stały się rzeczywisto¶ci±. Rok 1915 obfitował w protesty społeczne, strajki: piekarzy warszawskich, tramwajarzy, stróżów miejskich, artystów, pracowników miejskich filtrów, wodoci±gów, służb szpitalnych etc.
W końcowej fazie I Wojny ¦wiatowej oraz po jej zakończeniu ukształtowały się o¶rodki władzy polskiej o zasięgu lokalnym i aspiracjach ogólnonarodowych. W Warszawie funkcjonowała Rada Regencyjna, w Krakowie ukonstytuowała się Polska Komisja Likwidacyjna, w Poznaniu wyłoniona została Naczelna Rada Ludowa, a 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rz±d Republiki Polskiej.
 
Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej jest prób± uchwycenia atmosfery epoki odzyskiwania niepodległo¶ci przez Polskę i tłem do bardziej szczegółowego przedstawienia  tego tematu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.  Na wystawie prezentowane s± m.in.  dokumenty, fotografie, mapy, czasopisma,  medale, dyplomy, publikacje, listy gratulacyjne. Eksponaty pochodz± ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, Biblioteki Głównej PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wernisaż wystawy odbył się 4 maja 2015 r. o godz.12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa była prezentowana od 04.05.2015 do 30.09.2015.

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej