Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

„(…) Dzi¶ w salach, gdzie mowa polska milczała, my¶l polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melody± polskiego słowa (…)" - Ks. Antoni Szlagowski, 15 listopada 1915 r. 

 

Wystawa, będ±ca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej prezentuje dzieje Politechniki w szerszym kontek¶cie historycznym. Pocz±tki szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich sięgaj± XVIII w. Stanisław Staszic, wybitny m±ż stanu epoki O¶wiecenia, widział przyszło¶ć kraju w rozwoju nauki i gospodarki. Z jego inicjatywy 4 stycznia 1826 r. nast±piło uroczyste otwarcie Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Po upadku Powstania Listopadowego Szkoła została definitywnie zamknięta w 1831 r.

Pierwsz± wyższ± uczelni± techniczn± w zaborze rosyjskim był otwarty w 1898 r. Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Budowę nowego gmachu Instytutu rozpoczęto w 1899 r. a zakończono w 1901 r. Autorami projektu zostali Stefan Szyller i Bronisław Rogóyski. Językiem wykładowym był język rosyjski. Protesty studentów w 1905 r. przybrały formę walki o polski język wykładowy. Władze carskie zamknęły Instytut, a ponownie uruchomiły go  w 1908 r. W 1915 r., na skutek ofensywy niemieckiej, ewakuowano Instytut Politechniczny w gł±b Rosji.

15 listopada 1915 r., za zgod± władz niemieckich, uczelnia podjęła działalno¶ć jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. W uroczysto¶ci otwarcia, która miała miejsce w Gmachu Fizyki wzięli udział m.in. Rektor Zygmunt Straszewicz, kurator Bogdan hr. Hutten-Czapski, generał–gubernator Hans von Beseler.

W czasie II wojny ¶wiatowej Niemcy nakazali zamkn±ć uczelnię. W 1942 r. władze okupacyjne uruchomiły Państwow± Wyższ± Szkołę Techniczn±. Od samego pocz±tku studenci i wykładowcy byli zaangażowani w działalno¶ć konspiracyjn± oraz tajne nauczanie. Powstanie Warszawskie przyniosło uczelni dotkliwe straty. Zniszczono i spalono budynki, aresztowano i uwięziono w obozach koncentracyjnych wielu profesorów, studentów i pracowników PW, wielu zamordowano. Koniec wojny dał nadzieję na odbudowę Uczelni. Już 13 stycznia 1946 r. w Gmachu Kre¶larni nast±piła uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Lata powojenne to czas powrotu kadry profesorskiej, szybko rosn±cej liczby studentów, odbudowy gmachów i ci±głego rozwoju. W paĽdzierniku 1951 r. rozporz±dzeniem Rady Ministrów wł±czono do Politechniki Szkołę Inżyniersk± im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Dzi¶ Politechnika Warszawska jest największ± uczelni± techniczn± w kraju.

Na wystawie prezentowane s± m.in. pami±tki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Zobaczyć można także eksponaty z okresu działalno¶ci Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II – dokumenty, fotografie, replikę munduru  studenta itp. W¶ród pami±tek z okresu otwarcia Politechniki Warszawskiej znajduj± się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy PW, medal upamiętniaj±cy otwarcie uczelni. Ponadto zobaczyć można eksponaty zwi±zane ze Szkoł± Inżyniersk± im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Wystawa została wzbogacona różnego rodzaju urz±dzeniami, które były wykorzystywane na PW – elektromagnes prof. M. Wolfke, stanowisko do pomiaru siły odrzutu silnika odrzutowego, goniometr, refraktometr, teodolit, galwanometr, amperomierze, woltomierze, arytmometry, przyborniki kre¶larskie i inne. Pokazane zostały niektóre  medale z kolekcji Muzeum PW. Eksponaty pochodz± ze zbiorów Muzeum PW, Wydziału Fizyki PW, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Mirosława Nadera. 

 

Wernisaż wystawy odbył  się 20 listopada 2015 r. o godz.13 w Gmachu Głównym PW, sala 06.

Fotorelacje: www.biuletyn.pw.edu.pl     www.pw.edu.pl  

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej