Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa LEGIA AKADEMICKA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁO¦CI

Wystawa po¶więcona jest setnej rocznicy powołania Legii Akademickiej i jej roli w walce o niepodległo¶ć Polski. Decyzja o utworzeniu Legii została podjęta 6 listopada 1918 r. podczas wiecu studentów warszawskich uczelni w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Młodzież akademicka stanęła na stanowisku, że dla osi±gnięcia i utrzymania niepodległo¶ci oraz zjednoczenia Rzeczypospolitej konieczne jest utworzenie regularnego wojska. Studenci podjęli decyzję o przerwaniu studiów i wst±pieniu do wojska. 7 listopada 1918 r. Senaty warszawskich szkół akademickich podjęły następuj±c± uchwałę: "W zgodnem postanowieniu młodzieży akademickiej, aby wst±pić do wojska, celem zdobycia i wywalczenia niezależnego bytu państwowego OjczyĽnie, Senaty Akademickie witaj± doniosły czyn patrjotyczny, z którym w cało¶ci się solidaryzuj±. W prze¶wiadczeniu, że młodzież akademicka, wstępuj±ca do wojska, stać będzie na straży jedno¶ci narodowej i służyć będzie obronie zagrożonych granic Polski, Senaty Akademickie wyrażaj± zgodno¶ć uczuć swych z uczuciem młodzieży i postanawiaj± zawiesić wykłady i zajęcia."

Na murach warszawskich uczelni pojawiły się odezwy Akademickiego Komitetu Wykonawczego, które wzywały młodzież do zapisywania się w szeregi Legionu Akademickiego. Legia Akademicka została utworzona 11 listopada 1918 r., a 3 grudnia przekształcono j± w 36 Pułk Piechoty. Studenci walcz±cy w szeregach 36 Pułku wzięli udział m.in. w obronie Lwowa, toczyli walki o Kulików i Hamulec. Walczyli na terenie Małopolski Wschodniej, wzięli udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., walczyli w rejonie Tarnopola, Szepietówki i pod Zasławiem. W latach 1921 - 1939 Pułk kwaterował w Warszawie. Po kapitulacji Warszawy w 1939 r. czę¶ć kadry oficerskiej, podoficerskiej i żołnierzy podjęła walkę z wrogiem w szeregach Służby Zwycięstwu Polski - Zwi±zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.

Prezentowane na wystawie eksponaty i materiały pochodz± ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum SGGW, dr. inż. Sylwestra Gładysia, prof. Mirosława Nadera, Tadeusza Burchackiego.

 

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer

 

Wernisaż wystawy odbył się 14 listopada 2018 r. o godz. 12 w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter. Wystawa była czynna do 31 stycznia 2019 r. 

 

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej