Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa PREZYDENT IGNACY MO¦CICKI I JEGO CZASY

Ignacy Mo¶cicki (1867-1946) był synem niezwykłej epoki, epoki wielkich odkryć naukowych, powstania nowych kierunków kulturowych i artystycznych, głębokiej zapa¶ci gospodarczej i dwóch wojen ¶wiatowych. W 1887 r. został przyjęty na Politechnikę w Rydze, na kierunek chemii. Wkrótce zwi±zał się z ruchem socjalistycznym, w którego działalno¶ci dopatrywał się większych możliwo¶ci działania na rzecz odzyskania niepodległo¶ci przez Polskę. Był współzałożycielem ryskiej grupy partii Proletariat II. Zajmował się agitacj± socjalistyczn± w¶ród robotników i żołnierzy, a także zaangażował się w utworzenie drukarni publikuj±cej socjalistyczne tre¶ci. Zagrożony aresztowaniem w 1892 r. zbiegł do Londynu, gdzie pracował jako stolarz, producent kefirów, fryzjer, zecer i posadzkarz. W 1897 r. na zaproszenie prof. Jana Wierusza-Kowalskiego przeniósł się do Szwajcarii, gdzie podj±ł pracę na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu. W 1898 r. zaangażował się w badania nad pozyskiwaniem azotu z atmosfery metod± łuku elektrycznego. Ignacy Mo¶cicki opracował nowego typu kondensator. W 1905 r. metoda zaproponowana przez Mo¶cickiego okazała się na tyle skuteczna, że zastosowano j± w Szwajcarii, Norwegii, Francji, Szwecji, Włoszech, Niemczech, Belgii.

Szwajcarię opu¶cił w 1914 r. w dniu wybuchu wojny. Pobyt na ziemiach polskich w latach 1914-1926 był dla Mo¶cickiego okresem wielkiej aktywno¶ci naukowej i organizacyjnej. Był jednym z inicjatorów powołania Instytutu Badań Naukowych i Technicznych "Metan" we Lwowie oraz Spółki Akcyjnej Gazolina. Wykładał w Politechnice Lwowskiej, dwukrotnie został dziekanem Wydziału Chemii, za¶ w roku akademickim 1925-1926 wybrano go rektorem tej uczelni. Od 1925 r. prowadził wykłady z elektrochemii na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Dwukrotnie został uhonorowany tytułem doktora honoris causa PW (1924 i 1926).

W 1926 r. po zamachu majowym z polecenia Piłsudskiego Mo¶cicki został kandydatem na Prezydenta RP. W 1933 r. ponownie zdobył stanowisko Prezydenta RP. W czasie inwazji na Polskę w 1939 r. Mo¶cicki wraz z innymi członkami rz±du opu¶cił Polskę i złożył rezygnację z urzędu Prezydenta. Zmarł 2 paĽdziernika 1946 r. w Versoix w Szwajcarii.

Pami±tki po zmarłym Prezydencie były przechowywane w Szwajcarii przez jego drug± żonę Marię Mo¶cick± z Hubal-Dobrzańskich. Po jej ¶mierci w 1979 r., Renee Bordier przekazała w 1981 r. archiwum historyczne Ignacego i Marii Mo¶cickich na Jasn± Górę jako dar wotywny. Bordier uzasadniła sw± decyzję tym, że Maria Mo¶cicka zawsze podkre¶lała swój wielki kult do Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Na wystawie prezentowane s± eksponaty ze zbiorów Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mirosława Nadera.

 

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer

 

Wernisaż wystawy odbył się 3 marca 2020 r. o godz. 13:00 w sali ekspozycyjnej Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22. Wystawa będzie czynna do końca maja 2020 r. 

Galeria 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej