Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI i KARTOGRAFII PW

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest znakomit± okazj± do przedstawienia wystawy prezentuj±cej wybór pami±tek z okresu jego działalno¶ci. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pami±tki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególn± uwagę zasługuj± osobiste pami±tki po Profesorach Wydziału, często s± to własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesuj±co prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny ¦wiatowej. Dydaktyczna działalno¶ć Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. S± to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej Wydziału, często będ±cych fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osi±gnięcia i ofertę naukow± przedstawiaj± przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgaj±ce współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych.

Wystawę uzupełnia ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentuj± się przyrz±dy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity. 

Znacz±ca kolekcja instrumentów geodezyjnych zgromadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w Muzeum Geodezyjnym działaj±cym w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Na wystawie przygotowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum PW zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Wydziału, Muzeum PW oraz Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Ekspozycja czasowa będzie czę¶ci± cyklu seminariów dla studentów Wydziału GiK po¶więconych rozwojowi technologii i opracowań pomiarów geodezyjnych odbywaj±cych się w paĽdzierniku br.  

 

Wystawa prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 30 wrze¶nia 2021 do 30 kwietnia 2022 r.

 

Galeria

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej