Zbiory

Muzeum ma w swych zbiorach około trzy tysi±ce obiektów. Do najstarszych, a zarazem najcenniejszych należ± oryginalne, XIX - wieczne dokumenty z podpisami Staszica i Niemcewicza. Oddzielny dział zajmuj± fotografie, pocztówki, medale oraz urz±dzenia pomiarowe.

Muzeum gromadzi materiały archiwalne i dokumenty dotycz±ce historii Uczelni, a także dawn± aparaturę naukow±, instrumenty badawcze oraz urz±dzenia techniczne wykorzystywane na Politechnice.

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej